CURS DE LEGISLATIE


Obligatiile detinatorilor, conducatorilor de vehicule si autovehicule

  Acest capitol este structurat pe trei subcapitole şi anume:

- obligaţiile deţinătorilor de vehicule;
- obligaţiile conducătorilor de vehicule şi autovehicule;
- obligaţiile conducătorilor de vehicule şi autovehicule în caz de accident rutier.

Obligaţiile deţinătorilor de vehicule

  Deţinătorii de vehicule sunt obligaţi să comunice, la cererea poliţiei, identitatea persoanelor cărora le-au încredinţat vehiculele pentru a fi conduse pe drumurile publice, în cazul în care aceste persoane au săvârşit infracţiuni sau au comis contravenţii.

Proprietarul de autovehicul sau remorcă, cu domiciliul, sediul sau reşedinţa în România, este obligat:

a) să declare autorităţii emitente pierderea, furtul sau distrugerea certificatului de înmatriculare, în cel mult 48 de ore de la constatare;
b) să solicite Regiei Autonome Monitorul Oficial publicarea pierderii, furtului sau distrugerii certificatului de înmatriculare;
c) să solicite eliberarea unui nou document în locul celui furat, pierdut sau distrus;
d) să depună imediat, la autoritatea emitentă, originalul certificatului de înmatriculare, dacă, după obţinerea duplicatului, a reintrat în posesia acestuia;
e) să prezinte vehiculul pentru a fi supus inspecţiei tehnice la termenul şi în condiţiile prevăzute de lege.

Persoanele juridice deţinătoare de vehicule au, pe lângă cele menţionate mai sus, şi următoarele obligaţii:

a) să verifice starea tehnică a vehiculelor, să facă menţiuni despre aceasta în foaia de parcurs sau ordinul de serviciu şi să nu permită ieşirea în circulaţie a celor care nu îndeplinesc condiţiile tehnice;
b) să elibereze foaie de parcurs sau ordin de serviciu pentru vehiculele care pleacă în cursă;
c) să nu permită conducerea vehiculului de către persoane care nu posedă permis de conducere corespunzător sau atestat profesional;
d) să nu permită conducătorilor de vehicule să plece în cursă sub influenţa băuturilor alcoolice, a substanţelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora ori într-o stare accentuată de oboseală;
e) să ţină seama de observaţiile făcute de poliţişti sau de conducătorii de vehicule în foaia de parcurs;
f) să anunţe imediat poliţia despre orice accident săvârşit de conducătorii de vehicule proprii;
g) să instaleze la intrările şi ieşirile din garaje şi depouri indicatoare de prevenire;
h) să verifice respectarea timpilor de repaus şi de odihnă, precum şi a regimului legal de viteză, prin citirea înregistrărilor aparatelor de control al timpilor de odihnă şi a vitezei de deplasare, omologate conform legii;
i) să asigure prin mijloace proprii testarea anuală a calificării conducătorilor de autovehicule în scopul însuşirii corecte şi al respectării de către aceştia a dispoziţiilor legale ce reglementează circulaţia pe drumurile publice.

Se interzice deţinătorilor de autovehicule, să monteze pe acestea sisteme

antifurt sonore care se declanşează la trecerea, în imediata apropiere, a altui vehicul. Durata semnalului nu trebuie să fie mai mare de un minut, iar intensitatea acestuia nu trebuie să depăşească pragul fonic prevăzut în reglementările legale în vigoare.

Obligaţiile conducătorilor de vehicule şi autovehicule

  Se interzic participanţilor la trafic aruncarea, lăsarea şi abandonarea de obiecte, materiale sau substanţe, precum şi crearea de obstacole pe drumul public.

Persoana care nu a putut evita crearea unui obstacol pe drumul public este obligată să îl înlăture şi, dacă nu este posibil, să îi semnalizeze prezenţa şi să anunţe imediat administratorul drumului public şi cea mai apropiată unitate de poliţie ori primul poliţist întâlnit.

Obligaţia de anunţare a poliţiei revine şi participanţilor la trafic care au sesizat existenţa pe drum a unui obstacol sau a oricărei alte situaţii periculoase pentru fluenţa şi siguranţa circulaţiei.

Conducătorii şi pasagerii autovehiculelor, care ocupă locuri prevăzute prin construcţie cu centuri de siguranţă, sunt obligaţi să le poarte în timpul circulaţiei pe drumurile publice, atât în localităţi, cât şi în afara acestora.

Se exceptează de la obligaţia de a purta centură de siguranţă, în interiorul localităţilor:

a) conducătorii autovehiculelor cu regim de circulaţie prioritară;
b) conducătorii de autoturisme pe timpul executării manevrei de mers înapoi;
c) femeile în stare vizibilă de graviditate;
d) conducătorii de autoturisme care execută servicii de transport public de persoane, în regim de taxi;
e) instructorii auto în timpul orelor de pregătire a cursanţilor.

În cazul în care în autovehicul există atât locuri dotate cu centuri de siguranţă, cât şi locuri fără astfel de dispozitive, se ocupă de preferinţă locurile dotate cu centuri de siguranţă. Se interzice transportul pe autovehicul a mai multor persoane decât locurile stabilite prin construcţie şi al obiectelor voluminoase.

Conducătorii şi pasagerii motocicletelor şi ciclomotoarelor sunt obligaţi să poarte în timpul circulaţiei pe drumurile publice căşti de protecţie omologate.

Conducătorilor de autovehicule, ciclomotoare şi tramvaie le este interzisă folosirea telefoanelor mobile atunci când aceştia se află în timpul mersului, cu excepţia celor prevăzute cu dispozitive de tip mâini libere.

Conducătorul de autovehicul sau tramvai este obligat:

- să aibă asupra sa actul de identitate, permisul de conducere, certificatul de înmatriculare sau de înregistrare şi, după caz, atestatul profesional, precum şi celelalte documente prevăzute de legislaţia în vigoare;
- să circule numai pe sectoarele de drum pe care îi este permis accesul şi să respecte normele referitoare la masele totale maxime autorizate admise de autoritatea competentă pentru autovehiculele conduse;
- să verifice funcţionarea sistemului de lumini şi semnalizare, a instalaţiei
de climatizare, să menţină permanent curate parbrizul, luneta şi geamurile laterale ale autovehiculului, precum şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau înregistrare ale autovehiculului şi remorcii;
- să aibă în autovehicul trusa medicală de prim ajutor, triunghiuri reflectorizante şi stingător de incendiu omologate;
- să oprească imediat autovehiculul la semnalele regulamentare ale poliţiştilor de frontieră, aflaţi în zona de competenţă;
- să sesizeze cea mai apropiată unitate de poliţie imediat ce ia cunoştinţă despre existenţa, pe drumul public pe care a circulat, a obstacolelor sau surpărilor de natură a pune în pericol siguranţa circulaţiei;
- să înmâneze, la cerere, poliţistului documentele personale, documentele autovehiculului, precum şi cele referitoare la bunurile transportate;
- să se prezinte în termen la unitatea de poliţie care l-a invitat, pentru soluţionarea oricărei probleme legate de calitatea de conducător de autovehicul sau de deţinător de vehicul înmatriculat sau înregistrat;- să permită controlul stării tehnice a vehiculului, precum şi al bunurilor transportate, în condiţiile legii;
- să conducă în aşa fel încât să nu stropească pe ceilalţi participanţi la trafic;
- să oprească motorul şi să semnalizeze autovehiculul imobilizat în pasaje subterane sau tuneluri;
- să ia toate măsurile pentru înlăturarea defecţiunilor survenite pe parcursul deplasării, atunci când autovehiculul nu mai îndeplineşte condiţiile tehnice, iar dacă nu le poate remedia pe loc, să se deplaseze la cea mai apropiată unitate de depanare, cu o viteză care să îi asigure evitarea oricărui accident;
- să ajute la scoaterea de pe partea carosabilă sau la deplasarea lângă bordură sau acostament a autovehiculului rămas în pană sau avariat într-un accident;
- să se prezinte la verificarea medicală sau psihologică la solicitarea poliţiei ori periodic, potrivit legii;
- să aplice pe parbrizul şi pe luneta autovehiculului semnul distinctiv stabilit pentru conducătorii de autovehicule începători, dacă are o vechime în conducere sub 1 an.

Se interzice conducătorului de autovehicul sau tramvai:

- să conducă autovehiculul sau tramvaiul după ce a consumat băuturi alcoolice, produse sau substanţe stupefiante ori medicamente cu efecte similare acestora, precum şi în cazul în care este bolnav, rănit sau într-o stare avansată de oboseală, de natură a pune în pericol siguranţa circulaţiei;
- să transporte în autovehicul sau tramvai mai multe persoane decât numărul de locuri stabilite în certificatul de înmatriculare sau înregistrare;
- să transporte persoane în stare de ebrietate pe motocicletă sau în cabină ori în caroseria autovehiculului destinat transportului de mărfuri;
- să transporte persoane în caroseria autobasculantei, pe autocisternă, pe platformă, deasupra încărcăturii, pe părţile laterale ale caroseriei, sau persoane care stau în picioare în caroseria autocamionului, pe scări şi în remorcă, cu excepţia celei special amenajate pentru transportul persoanelor;
- să transporte copii în vârstă de până la 12 ani pe scaunul din faţă al autovehiculului, chiar dacă sunt ţinuţi în braţe de persoane majore;
- să transporte în şi pe autoturism obiecte a căror lungime sau lăţime depăşeşte, împreună cu încărcătura, dimensiunile acestuia;
- să deschidă uşile autovehiculului sau tramvaiului în timpul mersului, să pornească de pe loc cu uşile deschise;
- să aibă în timpul mersului preocupări de natură a-i distrage în mod periculos atenţia ori să folosească instalaţii de sonorizare la un nivel de zgomot care ar afecta deplasarea în siguranţă, a lui şi a celorlalţi participanţi la trafic;
- să intre pe drumurile modernizate cu autovehiculul care are pe roţi sau pe caroserie noroi ce se depune pe partea carosabilă ori din care cad sau se scurg produse, substanţe sau materiale ce pot pune în pericol siguranţa circulaţiei;
- să aplice pe parbriz, lunetă sau pe geamurile laterale afişe, reclame publicitare sau înscrisuri de natură a conferi libera trecere, acces sau prioritate în circulaţia pe drumurile publice, cu excepţia autovehiculelor aparţinând medicilor avizaţi de Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi a celor destinate transportului copiilor şi persoanelor cu handicap, care vor avea aplicate în colţul din stânga jos al parbrizului semnul distinctiv stabilit de acest minister;
- să aibă aplicate folii sau accesorii pe parbrize, lunetă ori pe geamurile laterale ce restrâng sau estompează vizibilitatea în timpul mersului, atât din interior, cât şi din exterior, ori să împiedice sau să diminueze eficacitatea dispozitivelor de iluminare şi semnalizare luminoasă ori citirea numărului de înmatriculare;
- să lase liber în timpul mersului volanul, ghidonul sau maneta de comandă;
- să folosească în mod abuziv mijloacele de avertizare sonoră;
- să circule cu autovehiculul cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone pe drumurile acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei, fără a avea montate pe roţi lanţuri sau alte echipamente antiderapante omologate;
- să circule având montate pe autovehicul anvelope cu alte dimensiuni sau caracteristici decât cele prevăzute în certificatul de înmatriculare ori care prezintă tăieturi sau rupturi ale cordului sau sunt uzate peste limita admisă;
- să folosească un autovehicul care emană noxe peste limita legală admisă ori al cărui zgomot în mers sau staţionare depăşeşte pragul fonic prevăzut de lege;
- să circule cu autovehiculul având plăcuţele cu numerele de înmatriculare deteriorate ori neconforme cu standardul;
- să săvârşească acte sau gesturi obscene, să profereze injurii, să adreseze expresii jignitoare sau vulgare, să ameninţe cu acte de violenţă pe ceilalţi participanţi la trafic, de natură să provoace indignarea ori să lezeze demnitatea şi onoarea acestora;
- să circule cu autovehiculul avariat mai mult de 30 de zile de la data producerii avariei.

Obligaţiile conducătorilor de vehicule şi autovehicule în caz de accident rutier

  Accidentul de circulaţie este evenimentul care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) s-a produs pe un drum deschis circulaţiei publice ori şi-a avut originea într-un asemenea loc;
b) a avut ca urmare decesul, rănirea uneia sau a mai multor persoane ori cel puţin un vehicul a fost avariat sau au rezultat alte pagube materiale;
c) în eveniment a fost implicat cel puţin un vehicul în mişcare.

Conducătorul vehiculului implicat într-un accident de circulaţie de pe urma căruia a rezultat moartea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii unei persoane sau în orice alt accident de circulaţie care, prin urmări, constituie o faptă prevăzută de legea penală este obligat:

a) să oprească, să anunţe imediat poliţia, să nu modifice sau să şteargă urmele accidentului şi să nu părăsească locul faptei;
b) să nu schimbe poziţia vehiculelor ori a obiectelor rămase la locul faptei şi care provin din accident decât atât cât se impune pentru evitarea agravării consecinţelor accidentului;
c) să transporte răniţii la cea mai apropiată unitate sanitară, în lipsa altor mijloace de transport, după care să revină imediat la locul accidentului. Conducătorul care a transportat răniţii trebuie să se legitimeze şi să comunice numărul de înmatriculare al vehiculului unităţii sanitare;
d) să nu consume băuturi alcoolice, substanţe ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora, după producerea evenimentului, până la testarea concentraţiei alcoolului în aerul expirat şi/sau recoltarea probelor biologice.

Conducătorilor de vehicule implicaţi în accidente de circulaţie li se recoltează în mod obligatoriu probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei sau consumului de substanţe ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare şi acestea se trimit pentru examinare medicală la o unitate sanitară autorizată.

Victimelor accidentelor de circulaţie li se recoltează în mod obligatoriu probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei sau consumului de substanţe ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora.

Dacă în accident a fost angajat un autovehicul cu regim de circulaţie prioritară, conducătorul acestuia este obligat să anunţe de îndată unitatea de poliţie pe raza căreia s-a produs accidentul, urmând ca după terminarea misiunii să se prezinte la sediul acesteia în vederea întocmirii actelor de constatare.

Orice persoană care este implicată sau are cunoştinţă despre producerea unui accident de circulaţie soldat cu moartea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia sau mai multor persoane, precum şi atunci când în eveniment este implicat un vehicul care transportă mărfuri sau produse periculoase, este obligată să anunţe de îndată poliţia şi să transporte persoanele accidentate la cea mai apropiată unitate sanitară, numai dacă prin aceasta nu se agravează starea de sănătate a victimelor.

Conducătorii implicaţi în accidente în urma cărora au rezultat numai pagube materiale şi care nu constituie fapte prevăzute de legea penală sunt obligaţi:

a) să scoată imediat vehiculele în afara părţii carosabile ori, dacă nu este
posibil şi nici nu pot să îşi continue circulaţia, să le deplaseze cât mai aproape de bordură sau acostament, semnalizându-le prezenţa;
b) să se prezinte la unitatea de poliţie competentă pe raza căreia s-a produs accidentul în termen de cel mult 24 de ore de la producerea evenimentului pentru întocmirea documentelor de constatare;
c) se exceptează de la obligaţiile prevăzute la litera b): conducătorii vehiculelor care încheie o constatare amiabilă de accident, în condiţiile legii şi conducătorul de vehicul care deţine o asigurare facultativă de avarii auto, iar accidentul de circulaţie a avut ca rezultat numai avarierea propriului vehicul.

INDICATOARE