Anexa : 1EROMÂNIA
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
.............................................
.............................................

APROB

Şeful Serviciului Poliţiei Rutiere
Localitatea .............................
ziua |_|_| luna |_|_| anul |_|_|_|_|ora |_|_|
- Art. ......... din O.U.G. nr. 195/2002, republicată
Locul constatării ........................
Propun suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule/tramvaie pentru o perioadă
de ......... zile
RAPORT DE REŢINERE
Azi, data de mai sus, am depistat pe ........................, având domiciliul/reşedinţa/sediul în
localitatea ..........................., str. ...................... nr. ....., bl. ......, sc. ....., ap. ......., sectorul/judeţul
....................., care la data de |_|_| |_|_| |_|_|_|_|, conducând autovehiculul cu numărul de
înmatriculare/înregistrare |_|_|_|_|_|_|_|_|, nu a respectat dispoziţiile art. ........ din O.U.G. nr.
195/2002, republicată, prin aceea că .......................................................................................
........................................................................................
...............................
Pentru care am stabilit:
a)|____| AVERTISMENT/ |____| AMENDA în sumă de ................. lei;
b)|____| PUNCTE-AMENDĂ, în sumă de ................... lei;
c)|____| PUNCTE DE PENALIZARE;
d)CONFISCAREA: ................................................;
e)IMOBILIZAREA VEHICULULUI (marca) .............. nr. de înmatric./înreg. ............. cf. art.
........ din .................;
f)REŢINEREA |____| permisului de conducere/ |____| certificatului de înmatriculare
(înregistrare)/ |____| plăcuţelor cu numărul de înmatriculare (înregistrare)/ |____| atestatului
profesional.
Sancţiuni aplicate prin Procesul-verbal de constatare a contravenţiei seria ........ nr. ...................
Agent constatator ............................. (grad profesional, nume, prenume)

INDICATOARE