Anexa : 1D


ROMÂNIA
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
.............................................
.............................................
1. _

PROCES-VERBAL
Seria ........nr. .................

Încheiat astăzi: ziua |_|_| luna |_|_| anul |_|_|_|_| ora |_|_| în localitatea ..........................
Agent constatator ............................. (grad profesional, nume, prenume) din .......................
(unitatea) constat că:
Dl/Dna. ............................ CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, act de ident. |____|, seria |_|_|_|_|_|_|_|_|
nr. |_|_|_|_|_|_|, cu domiciliul/ reşedinţa în .................... str. ........................ nr. ...... bl......sc. .....
ap. ...... sector/judeţ ....................
În ziua |_|_| luna |_|_| anul |_|_|_|_| ora|_|_| locul ........................ a fost depistat conducând
autovehiculul cu nr. înmatriculare (înregistrare): ................................
Descrierea faptei: .................................................................................
fiind înregistrat cu .................................................................................
Înregistrarea se păstrează la sediul unităţii 6 luni de la data constatării contravenţiei
Fapta săvârşită este prevăzută de: art. ........... din ...................şi sancţionată de art. ........... din
.....................
Stabilesc:
a)|____| AVERTISMENT/ |____| PUNCTE-AMENDĂ, în valoare de ................... lei;
b)|____|* PUNCTE DE PENALIZARE,
Sancţiunea contravenţională complementară aplicată..............................
Contravenientul poate achita în cel mult 2 zile lucrătoare de la data primirii procesului-verbal de
constatare a contravenţiei (conf. ştampilei poştei), jumătate din minimul amenzii prevăzute de
lege, adică suma de ..................... lei.
Contravenientul poate face plângere împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei la
termen de 15 zile de la data înmânării comunicării, care se depune la Serviciul poliţiei rutiere
.............................
Agent constatator ............................. (grad profesional, nume, prenume)
2. _

ÎNŞTIINŢARE DE PLATĂ

Amenda se achită la ........................, la casieriile autorităţilor administraţiei publice locale ori ale
altor instituţii publice abilitate să administreze veniturile bugetelor locale sau la ghişeul unic din
punctele de trecere a frontierei de stal a României.
Chitanţa şi copia procesului-verbal se transmit în termen de 15 zile de la comunicare unităţii din
care face parte agentul constatator.
Plata se poate efectua şi prin instrumente de plată electronice în cadrul Ghişeului virtual de plăţi,
caz în care nu aveţi obligaţia de a face dovada plăţii unităţii din care face parte agentul
constatator.
În caz de neplată a obligaţiilor se va trece la executarea silită.
Agent constatator ............................. (grad profesional, nume, prenume)

INDICATOARE