Anexa : 1BROMÂNIA
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
.............................................
.............................................

DOVADA
Seria ........ nr. .............

Eliberată la: ziua |_|_| luna |_|_| anul |_|_|_|_| ora |_|_|
Dlui/Dnei ....................................., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, i-a(u) fost reţinut(e) la data de
|_|_| |_|_| |_|_|_|_| ora |_|_| următoarele:
* permisul de conducere (sub)categoriile .............. nr. ..........................
* certificatul de înmatriculare (înregistrare) nr. ........................ al vehiculului (marca)
................... nr. ................., aparţinând ........................................
* plăcuţele cu numărul de înmatriculare (înregistrare) ........................
* atestat profesional seria .......... nr. .........................
* dovada seria ............ nr. .............. din data de |_|_| |_|_| |_|_|_|_|
pentru (motive şi locul) .............................................................................................
Prezenta s-a eliberat în baza Procesului-verbal seria ............... nr. .............. din |_|_| |_|_| |_|_|_|_|
* cu drept de circulaţie ..... zile, începând cu data de |_|_| |_|_| |_|_|_|_| până la data de |_|_| |_|_|
|_|_|_|_|
* fără drept de circulaţie.
Agent constatator ................................... (grad profesional, nume, prenume şi ştampila unităţii)
- verso -
Prezenta dovadă se prelungeşte în condiţiile O.U.G. nr. 195/2002, republicată:
1.de la data |_|_| |_|_| |_|_|_|_| până la data de |_|_| |_|_| |_|_|_|_|
ŞEFUL SERVICIULUI POLIŢIEI RUTIERE .................................................... (grad
profesional, nume, prenume, semnătura şi ştampila unităţii)
2.de la data |_|_| |_|_| |_|_|_|_| până la data de |_|_| |_|_| |_|_|_|_|
ŞEFUL SERVICIULUI POLIŢIEI RUTIERE .................................................... (grad
profesional, nume, prenume, semnătura şi ştampila unităţii)
3.de la data |_|_| |_|_| |_|_|_|_| până la data de |_|_| |_|_| |_|_|_|_|
ŞEFUL SERVICIULUI POLIŢIEI RUTIERE .................................................... (grad
profesional, nume, prenume, semnătura şi ştampila unităţii)
4.de la data |_|_| |_|_| |_|_|_|_| până la data de |_|_| |_|_| |_|_|_|_|
ŞEFUL SERVICIULUI POLIŢIEI RUTIERE .................................................... (grad
profesional, nume, prenume, semnătura şi ştampila unităţii)
5.de la data |_|_| |_|_| |_|_|_|_| până la data de |_|_| |_|_| |_|_|_|_|
ŞEFUL SERVICIULUI POLIŢIEI RUTIERE .................................................... (grad
profesional, nume, prenume, semnătura şi ştampila unităţii)