Anexa : 1AROMÂNIA
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
.............................................
(1) Exemplar nr. 1
1. _

PROCES-VERBAL
Seria ......... Nr. ..................

Încheiat astăzi: ziua |_|_| luna |_|_| anul |_|_|_|_| ora |_|_| în localitatea .......................
Agent constatator ............................ (grad profesional, nume, prenume) din ................................
(unitatea) constat că:
Dl/Dna ......................, CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, act de ident. |____| seria |_|_| nr. |_|_|_|_|_|_|,
cu domiciliul/reşedinţa în ............................... , str. ............................. nr. ....... , bl. ....... , sc. .......,
ap. ....., sector/judeţ ...........................
Pers. juridică ............................. , cu sediul în .......................... str. ......................... nr. .......,
bl. ....... , sc. ...... , ap. ...... , sector/judeţ ..........................., CUI |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, reprezentată de
dl/dna ......................................... , CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, act de ident. |____| seria |_|_|nr.
|_|_|_|_|_|_|, cu domiciliul/reşedinţa în ............................, str. .................... nr. ...... , bl. ...... , sc.
......., ap. ........, sector/judeţ ....................................
În ziua |_|_| luna |_|_| anul |_|_|_|_| ora |_|_| locul ........................ a săvârşit următoarele:
Fapta săvârşită este prevăzută de:
- art. ......... din ..................... şi sancţionată de art. ........ din ..................
- art. ......... din ..................... şi sancţionată de art. ........ din ..................
- art. ......... din ..................... şi sancţionată de art. ........ din ..................
- art. ......... din ..................... şi sancţionată de art. ........ din ..................
Stabilesc:
a)|____| AVERTISMENT/ |____| AMENDA, în sumă de ...................... lei;
b)|____| *) PUNCTE-AMENDĂ, în valoare de ...................... lei;
c)|____| *) PUNCTE DE PENALIZARE;
d)CONFISCAREA: ........................................;
e)IMOBILIZAREA VEHICULULUI (marca) ....................... nr. de înmatric./înreg. ....................
cf. art. ...... din ......;
f)REŢINEREA |____| permisului de conducere/ |____| certificatului de înmatriculare
(înregistrare)/ |____| plăcuţelor cu numărul de înmatriculare (înregistrare)/ |____| atestatului
profesional.
Contravenientul achită pe loc, cu chitanţa nr. ................, sau poate achita în cel mult 2 zile
lucrătoare de la data primirii procesului-verbal de constatare a contravenţiei jumătate din
minimul amenzii prevăzute de lege, adică suma de ....................lei.
Contravenientul |____| refuză/ |____| nu poate să semneze procesul-verbal.
Martor asistent .............................(nume şi prenume), CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Alte menţiuni ..........................................................................
Vehicul nr. ..................... asigurat cu poliţa nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|, valabilă până la |_|_| |_|_| |_|_|_|_|.
Contravenientul poate face plângere împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei în
termen de 15 zile de la data înmânării/comunicării, care se depune la Serviciul poliţiei rutiere
...............................
Agent constatator Martor asistent Contravenient
Am luat la cunoştinţă
Legislatie
www.psihologiaonline.ro
60
_______________
*) Se trece totalul numărului punctelor-amendă sau, după caz, al punctelor de penalizare aplicate.
...............................................................................
2. _

ÎNŞTIINŢARE DE PLATĂ

Dl/Dna ......................, CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, act de ident. |____| seria |_|_| nr. |_|_|_|_|_|_|,
cu domiciliul/reşedinţa în ............................... , str. ............................. nr. ....... , bl. ....... , sc. .......,
ap. ....., sector/judeţ ...........................
Persoana juridică ....................................... , cu sediul în localitatea ........................, str.
...................... nr. .........., sector/judeţ ......................., CUI |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|.
Conform Procesului-verbal de constatare a contravenţiei seria .......... nr. .........., încheiat la |_|_|
|_|_| |_|_|_|_|, s-a stabilit drept amendă suma de ...................lei, pe care va trebui să o achitaţi la
........................., la casieriile autorităţilor administraţiei publice locale ori ale altor instituţii
publice abilitate să administreze veniturile bugetelor locale sau la ghişeul unic din punctele de
trecere a frontierei de stat a României.
Chitanţa şi copia procesului-verbal se transmit în termen de 15 zile de la comunicare unităţii din
care face parte agentul constatator.
Plata se poate efectua şi prin instrumente de plată electronice în cadrul Ghişeului virtual de plăţi,
caz în care nu aveţi obligaţia de a face dovada plăţii unităţii din care face parte agentul
constatator.
În caz de neplată a obligaţiilor se va trece la executarea silită.
- verso -
Către
...................................
....................................
În temeiul art. ..... din ........................... , trimitem alăturat Procesul-verbal de constatare a
contravenţiei seria ......... nr. ................. , încheiat pe numele dlui/dnei/pers. juridice
............................... în vederea executării silite.
ŞEFUL SERVICIULUI POLIŢIEI RUTIERE
..................................
Recomandat nr. .............. din ........................ Loc pentru francare
Ştampila cu data prezentării Ştampila cu data primirii
__________
NOTĂ
I.Conform prevederilor art. 118 alin. (1) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile
publice, republicată, contravenientul poate depune plângere împotriva procesului-verbal în
termen de 15 zile la sediul serviciului poliţiei rutiere pe raza căruia a fost constatată fapta.
Plângerea, semnată şi datată, se depune în 2 exemplare, însoţită de:
- copia procesului-verbal de constatare a contravenţiei;
- copia actului de identitate;
- copia dovezii de reţinere a permisului de conducere, a certificatului de înmatriculare sau de
înregistrare, a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare a vehiculului ori, după
caz, a autorizaţiei de reparaţii;
- copii ale oricăror alte acte sau documente în susţinerea plângerii.
Conform dispoziţiilor art. 118 alin. (2) din O.U.G. nr. 195/2002, republicată, plângerea suspendă
executarea.
Legislatie
www.psihologiaonline.ro
61
Pentru prelungirea/acordarea dreptului de circulaţie trebuie să vă prezentaţi la şeful poliţiei
rutiere pe raza căreia a fost săvârşită contravenţia în vederea prelungirii dreptului de circulaţie
sau, după caz, pentru a se face menţiunea, pe dovadă, că aveţi dreptul de a conduce autovehicule
ori tramvaie pentru o perioadă de 30 de zile.
Prelungirea dreptului de circulaţie se face de către şef ui poliţiei rutiere pe a cărei rază de
competenţă a fost săvârşită contravenţia, din 30 în 30 de zile, în baza unui certificat eliberat de
instanţa de judecată care confirmă că dosarul este în curs de soluţionare, până la rămânerea
definitivă a hotărârii judecătoreşti.
II.Prin următoarele abrevieri se înţelege:
- act de ident. - C.I. (carte de identitate), B.I. (buletin de identitate), Paşp. (paşaport), C.I.P.
(cartea de identitate provizorie);
- CNP - codul numeric personal;
- CUI - codul unic de înregistrare al persoanei juridice
ROMÂNIA
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
.............................................
.............................................

(2) Exemplar nr. 2
1. _

PROCES-VERBAL
Seria ......... Nr. .............

Încheiat astăzi: ziua |_|_| luna |_|_| anul |_|_|_|_| ora |_|_| în localitatea .......................
Agent constatator ............................ (grad profesional, nume, prenume) din ................................
(unitatea) constat că:
Dl/Dna ......................, CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, act de ident. |______| seria |_|_| nr.
|_|_|_|_|_|_|, cu domiciliul/reşedinţa în ............................... , str. ............................. nr. ....... , bl.
....... , sc. ......., ap. ....., sector/judeţ ...........................
Pers. juridică ............................. , cu sediul în .......................... str. ......................... nr. .......,
bl. ....... , sc. ...... , ap. ...... , sector/judeţ ..........................., CUI |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, reprezentată de
dl/dna ......................................... , CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, act de ident. |______| seria
|_|_|nr. |_|_|_|_|_|_|, cu domiciliul/reşedinţa în ............................, str. .................... nr. ...... , bl. ......
, sc. ......., ap. ........, sector/judeţ ....................................
În ziua |_|_| luna |_|_| anul |_|_|_|_| ora |_|_| locul ........................ a săvârşit următoarele:
Fapta săvârşită este prevăzută de:
- art. ......... din ..................... şi sancţionată de art. ........ din ..................
- art. ......... din ..................... şi sancţionată de art. ........ din ..................
- art. ......... din ..................... şi sancţionată de art. ........ din ..................
- art. ......... din ..................... şi sancţionată de art. ........ din ..................
Stabilesc:
a)|____| AVERTISMENT/ |____| AMENDA, în sumă de ...................... lei;
b)|____| *) PUNCTE-AMENDĂ, în valoare de ...................... lei;
c)|____| *) PUNCTE DE PENALIZARE;
d)CONFISCAREA: ........................................;
e)IMOBILIZAREA VEHICULULUI (marca) ....................... nr. de înmatric./înreg. ....................
cf. art. ...... din ......;
f)REŢINEREA |____| permisului de conducere/ |____| certificatului de înmatriculare
(înregistrare)/ |____| plăcuţelor cu numărul de înmatriculare (înregistrare)/ |____| atestatului
profesional.
Legislatie
www.psihologiaonline.ro
62
Contravenientul achită pe loc, cu chitanţa nr. ................, sau poate achita în cel mult 2 zile
lucrătoare de la data primirii procesului-verbal de constatare a contravenţiei jumătate din
minimul amenzii prevăzute de lege, adică suma de .................. lei.
Contravenientul |__| refuză/ |__| nu poate să semneze procesul-verbal.
Martor asistent ............................................ (nume şi prenume), CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|.
Alte menţiuni ...................................................................
..............................................................................
Vehicul nr. .............................. asigurat cu poliţa nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|, valabilă până la |_|_| |_|_|
|_|_|_|_|
Contravenientul poate face plângere împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei în
termen de 15 zile de la data înmânării/comunicării, care se depune la Serviciul poliţiei rutiere
..............................
Agent constatator Martor asistent Contravenient
Am luat la cunoştinţă
*) Se trece totalul numărului punctelor-amendă sau, după caz, al punctelor de penalizare aplicate.
.............................................................................
2. _

DOVADĂ

Subsemnatul(a) ..................................... am primit Procesul-verbal de constatare a contravenţiei
seria ...... nr. ............... şi înştiinţarea de plată**).
Agent constatator
....................
Contravenient
.....................
Subsemnatul(a) .................................... , agent procedural la .............................., m-am deplasat
în ziua de |_|_| |_|_| |_|_|_|_| la adresa din ........................., str. ..........................., nr. ....., bl. ......,
sc. ....., ap. ....., la domiciliul/reşedinţa/sediul ........................... , pentru a-i înmâna Procesulverbal
de constatare a contravenţiei seria. .......... nr. ............ şi înştiinţarea de plată.
Cel în cauză |__| a refuzat să le primească/ |__|nu a fost găsit, motiv pentru care comunicarea s-a
realizat prin afişare la ...................... (se înscrie: "domiciliu"/"reşedinţă"/"sediu")
Agent procedural
....................
Martor
....................
*) se completează când contravenientul este de faţă la încheierea procesului-verbal sau îi poate fi
înmânat direct.
- verso -
Către,
Dl/dna/pers, juridică ................................
.................................................
ŞEFUL SERVICIULUI POLIŢIEI RUTIERE
.....................................
Recomandat nr. ............ din ......................... Loc pentru francare
Stampila cu data prezentării Stampila cu data primirii
________
NOTĂ
I.Conform prevederilor art. 118 alin. (1) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile
publice, republicată, contravenientul poate depune plângere împotriva procesului-verbal în
Legislatie
www.psihologiaonline.ro
63
termen de 15 zile la sediul serviciului poliţiei rutiere pe raza căruia a fost constatată fapta.
Plângerea, semnată şi datată, se depune în 2 exemplare, însoţită de:
- copia procesului-verbal de constatare a contravenţiei;
- copia actului de identitate;
- copia dovezii de reţinere a permisului de conducere, a certificatului de înmatriculare sau de
înregistrare, a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare a vehiculului ori, după
caz, a autorizaţiei de reparaţii;
- copii ale oricăror alte acte sau documente în susţinerea plângerii.
Conform dispoziţiilor art. 118 alin. (2) din O.U.G. nr. 195/2002, republicată, plângerea suspendă
executarea.
Pentru prelungirea/acordarea dreptului de circulaţie trebuie să vă prezentaţi la şeful poliţiei
rutiere pe raza căreia a fost săvârşită contravenţia în vederea prelungirii dreptului de circulaţie
sau, după caz, pentru a se face menţiunea, pe dovadă, că aveţi dreptul de a conduce autovehicule
sau tramvaie pentru o perioadă de 30 de zile.
Prelungirea dreptului de circulaţie se face de către şeful poliţiei rutiere pe a cărei rază de
competenţă a fost săvârşită contravenţia, din 30 în 30 de zile, în baza unui certificat eliberat de
instanţa de judecată care confirmă că dosarul este în curs de soluţionare, până la rămânerea
definitivă a hotărârii judecătoreşti.
II.Prin următoarele abrevieri se înţelege:
- act de ident. - CI. (carte de identitate), B.I. (buletin de identitate), Paşp. (paşaport), C.I.P.
(cartea de identitate provizorie);
- CNP - codul numeric personal;
- CUI - codul unic de înregistrare al persoanei juridice